Nedim’in “Geldi” Redifli Şarkısının İncelemesi

Yine bezm-i çemene lâle fürûzan geldi
Müjdeler gülşene kim vakt-i çirâğan geldi
Bülbül âşüftelenip bezme gazel-hân geldi
Müjdeler gülşene kim vakt-i çirâğan geldi

Çıkıp ikbâl ile gülzâra şehenşâh-ı cihan
İltıfâtıyle eder gülleri şad u handân
Lâlezâra gelir elbet yine sultân-ı zaman
Müjdeler gülşene kim vakt-i çirâğan geldi

Seyr olup raksı yine dilber-i mümtâzların
Yine eflâke çıkar nâleleri sâzların
Câna ateş bırakır şûlesi âvâzların
Müjdeler gülşene kim vakt-i çirâğan geldi

Ney ü santûr u rubâb ü def ü tanbur ile çeng
Nağme-i bülbül ü kumrîye olup hem-âheng
Pür eder âlemi şevk u tarab u rengâ-reng
Müjdeler gülşene kim vakt-i çirâğan geldi

Can fezâ turre-i hûban gibi zülf-i sümbül
Dil-güşâ nazm-ı Nedîmâ gibi ruhsâre- i gül
Dün gülistanda işittim ki der idi bülbül
Müjdeler gülşene kim vakt-i çirâğan geldi

Ahenk Unsurları

Nazım Birimi, Nazım Biçimi

Bu şiirin nazım birimi “dörtlük”tür. Şarkı nazım biçimi dörtlüklerden oluşur.

Şiirin nazım biçimi ise “şarkı”dır.

Ölçü

Bu şiirde aruz ölçüsü kullanılmıştır. Şiir, aruzun “Fâ’ilâtün / Fe’ilâtün / Fe’ilâtün / Fa’lün” kalıbıyla yazılmıştır.

Kafiye Şeması (Kafiye Örgüsü)

Düz kafiye

-a
-a
-a
-a

-b
-b
-b
-a

-c
-c
-c
-a

-d
-d
-d
-a

-e
-e
-e
-a

Redif ve Kafiye

Birinci Dörtlük

fürûzan / geldi
çirâğan / geldi
gazel-hân / geldi
çirâğan / geldi

“geldi” redif, “an” iki ses benzerliği “tam kafiye”

İkinci Dörtlük

cihan
handan
zaman

“an” iki ses benzerliği “tam kafiye”

Üçüncü Dörtlük

mümtâz/ların
sâz/ların
âvâz/ların

“ların” redif, “âz” üç ses benzerliği “zengin kafiye”
Not: Uzun sesler çift harf kabul edilir.

Dördüncü Dörtlük

çeng
aheng
reng

“eng” üç ses benzerliği “zengin kafiye”

Beşinci Dörtlük

sümbül
gül
bülbül

“ül” iki ses benzerliği “tam kafiye”

Tema ve Konu

Bu şiirin teması “bahar”dır. Konusu ise şairin baharın gelişinden duyduğu mutluluktur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şiir İnceleme

Kar Musikileri Şiirinin İncelemesi

Kar Musikileri Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir …